left-shadow
Последиците от обучението от разстояние в електронна среда бяха представени на работна среща в Търговище РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Последиците от обучението от разстояние в електронна среда бяха представени на работна среща в Търговище

     Днес, 28.04.2022 г., в актовата зала на Първо ОУ „Христо Ботев“ Търговище се проведе първата присъствена за тази календарна година работна среща на началника г-жа Елка Станчева и експертите от Регионално управление на образованието в Търговище с директорите на училищата от областта. Поводът за нея бе представяне на резултатите от проведени от РУО анкетни проучвания сред родители и учители за взаимодействието на училищата с родителската общност и установяване удовлетвореността на родителите и учителите относно обучението от разстояние в електронна среда. 
     Проучването сред родителите е осъществено чрез попълване на въпросник в електронен формат, като в него на доброволен принцип са участвали 1477 родители на ученици от 42 училища от областта. 
     За най-ефективен подход при обучението на учениците, 599 родители (41%) посочват обучението онлайн в актуално време. Като най-голяма трудност, която срещат при подпомагане на децата си 620 от анкетираните (42%) посочват, че нямат достатъчно време. На въпроса „До каква степен учителите комуникират с Вас?“, най-голям процент родители – 82%, отговарят, че винаги получават отговор на поискана консултация. Мнозинството от участвалите в проучването – 57%, отделят до 1 час на ден за подпомагане на детето си. Напълно/по-скоро удовлетворени от ОРЕС са 60% от родителите. Останалите 40% са по-скоро неудовлетворени/недоволни. Около 40% определят за най-голямо предимство на ОРЕС възможността да наблюдават обучението на децата си. Дългият престой пред дисплея е определено от 72% от родителите като най-големия недостатък на обучението в електронна среда. При провеждането на анкетното проучване е дадена възможност на родителите да дадат свои предложения и препоръки към училищните ръководства. Родителите предпочитат децата им да се обучават в реална присъствена учебна среда, предлагат намаляване на броя на домашните работи и задаване на срок за изпълнението им, съобразен с натовареността на учениците и родителите, да се увеличат часовете за упражнения и др. 
     Проучването сред учителите също е осъществено чрез метода на онлайн анкета, като в него на доброволен принцип са участвали 601 учители от общо 1130 учители в областта, което съставлява 53% от учителите. Голяма част от участниците в проучването (75%) са учители, работещи в градски училища.  
     Близо 73% от анкетираните учители са заявили, че са използвали дигитални технологии в учебните си часове преди настъпването на пандемията. По време на ОРЕС педагозите се сблъскват с редица проблеми: липса на технически устройства и интернет, липса на активно участие на учениците в учебните часове и др. Според анкетираните повишаването на дигиталната грамотност и лесният достъп до дигитални материали са сред основните ползи за учителската общност от ОРЕС. Според 33% от учителите учениците са по-дисциплинирани и изпълняват възложените им домашни работи качествено и в срок. ОРЕС води и до редица проблеми в учебния процес. Анкетираните учители посочват, че учениците изпитват апатия и незаинтересованост към учебния процес и се увеличават  дефицитите им по отношение на учебния материал. 
     Експертите от РУО представиха и SWOT анализи на двете проучвания с цел извеждане на силните и слабите страни, възможности за развитие на силните страни, възможни заплахи и генериране на идеи за избягването им. 
     Работната среща продължи с представяне на добър опит от директорите на ОУ „Христо Ботев“ с. Зелена морава, ОУ „Г. Бенковски“ с. Беломорци, Второ НУ „В. Левски“ гр. Омуртаг и ОУ „Л. Каравелов“ гр. Попово. Те споделиха добри практики за изграждане на сплотени училищни общности и системна работа с родителите. 
      Г-жа Елка Станчева използва възможността да благодари лично на директорите на 6 училища и 2 детски градини от областта за включването им в инициативата на РУО за привличане и задържане на млади учители в системата на българското образование. Тя връчи благодарствени писма на директорите на Трето ОУ „Петко Р. Славейков“ гр. Търговище, ПГСС „Никола Пушкаров“ гр. Попово, ПГ „Христо Ботев“ гр. Попово, ПГЕС гр. Търговище, ПГТХВТ „Алеко Константинов“ гр. Търговище, ПГИИ „Джон Атанасов“ гр. Търговище, на ДГ №9 „Приказка“ гр. Търговище и ДГ №11 „Звънче“ гр. Търговище.
 
Галина Димитрова
Ст. експерт по ОСО в РУО - Търговище
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Последиците от обучението от разстояние в електронна среда бяха представени на работна среща в Търговище
right-shadow