left-shadow
Конкурси РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Конкурси

Обява за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Търговище

 (публ. на 02.05.2023 г.)
 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс (публ. 19.05.2023 г.)

 

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Списък на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „директор” на Специално училище за ученици с увреден слух ,,Свети Иван Рилски“, гр. Търговище (публ. 12.08.2022 г.).

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „директор” на училище на територията на област Търговище
 (публ. 10.08.2022 г.)

За датата, часа и мястото на изпита допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително!

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


1. ОБЯВА за конкурс за заемане на длъжността „директор” на  училища на територията на област Търговище


на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат

 

 
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните училища трябва да познават и прилагат


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИКЛЮЧИЛИ КОНКУРСИ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обява за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието (РУО) – Търговище
 (публ. на 05.04.2023 г.)


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заповед № РД09- 249/02.02.2023 г. на министъра на образованието и науката за обявен конкурс в Българското средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за заемане на длъжността  „главен счетоводител" - 1 място (публ. на сайта на МОН на 07.02.2023 г.)

 
Срокът за подаване на документи в Министерството на образованието и науката е 30 дни от публикуване на обявата включително, на адрес: София 1000, бул."Княз Дондуков" № 2А, Дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" (за контакти: тел: 02 92 17 428).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Заповед № РД09- 5939/20.12.2022 г. на министъра на образованието и науката за обявен конкурс в Българското средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за заемане на длъжността  „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (изобразително изкуство  с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по технологии и предприемачество)" - 1 място
 
Срокът за подаване на документи в Министерството на образованието и науката е 27.01.2023 г. включително, на адрес: София 1000, бул."Княз Дондуков" № 2А, Дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" (за контакти: тел: 02 92 17 428).
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Заповед на министъра на образованието и науката за обявяване на свободни места за учители в българските държавни училища в чужбина.
-  „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (български език и литература)” - 1 място;
-  „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (английски език с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по български език и литература)" - 1 място;
-  „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (информатика и информационни технологии с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по математика)" - 1 място
 
Срокът за подаване на документи в Министерството на образованието и науката е 22.07.2022 г. включително, на адрес: София 1000, бул."Княз Дондуков" № 2А, Дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" (за контакти: тел: 02 92 17 428).
 
 
Заповед № РД09- 3510/11.07.2022 г. на министъра на образованието и науката за обявен конкурс в Българското средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за заемане на длъжността  „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (математика  с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по информатика и информационни технологии)" - 1 място
 
Срокът за подаване на документи в Министерството на образованието и науката е 22.07.2022 г. включително, на адрес: София 1000, бул."Княз Дондуков" № 2А, Дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" (за контакти: тел: 02 92 17 428).„


__________________________________________________________________________________________________________________________________


Заповед № РД 09- 1702/13.08.2021 г. на министъра на образованието и науката за обявен конкурс за заемане на длъжността „учител, начален етап на основното образование” в  Българското средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка република
 
Срокът за подаване на документи в МОН е 17.09.2021 г. вкл.
Заповед № РД09- 1595/06.08.2021 г. на министъра на образованието и науката за обявен конкурс за заемане на длъжността „директор” на Българското средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия

Срокът за подаване на документи в МОН е 08.10.2021 г. вкл.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заповед за обявяване на свободно място за длъжността „главен счетоводител“ в БСУ „Д-р Петър Берон“ – Прага, Чехия.
 
Срокът за подаване на документи в МОН е 23.07.2021 г. вкл.Заповед № РД 09-1351/30.06.2021 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободни места за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)“-1 място; за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда)“-1 място и за длъжността „учител, начален етап на основното образование"-1 място  в БСУ "Христо Ботев" - гр. Братислава, Словакия за учебната 2020/2021 година
 
 
Заповед № РД 09-1351/30.06.2021 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободни места за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)“-1 място; за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (английски език)“-1 място, за  длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (история и цивилизации)“-1 място; за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (география и икономика с допълване на часове по биология и здравно образование)“-1 място и за длъжността „учител, начален етап на основното образование"-1 място  в БСУ "Д-р Петър Берон" - гр. Прага, Чешка република за учебната 2020/2021 година_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Със Заповед № РД09- 2127/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)”  - 1 място в Българско средно училище "Хр. Ботев" - гр. Братислава, Словакия.
обява------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Обява за конкурс за заемане на длъжността „директор” на  училища на територията на област Търговище


СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат

Декларация-образец

Примерно заявление за участие

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Със Заповед № РД09- 1492/10.07.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (английски език)”  - 1 място в Българско средно училище "Д-р П. Берон" - гр. Прага, Чешка република.
обява

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Със Заповед № РД09- 14932/10.07.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (бъллгарски  език и литература)”  - 1 място в Българско средно училище "Хр. Ботев" - гр. Братислава, Словакия.
обява

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Със Заповед № РД09- 1319/11.06.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерството на образованието и науката.

Обявлението за конкурса е публикувано на интернет страницата на Министерството на образованието и науката раздел „Конкурси“, рубрика „Държавни служители, директори на училища и специализирани обслужващи звена“ на посочения линк:

https://www.mon.bg/bg/100124 Заповед № РД09- 1338/15.06.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявен конкурс за заемане на длъжността „директор” на Българското средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия

Декларация
 
 down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2023, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Конкурси
right-shadow