left-shadow
Конкурси РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Конкурси____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИКЛЮЧИЛИ КОНКУРСИ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Със Заповед № РД09- 2127/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)”  - 1 място в Българско средно училище "Хр. Ботев" - гр. Братислава, Словакия.
обява------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Обява за конкурс за заемане на длъжността „директор” на  училища на територията на област Търговище


на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат

Декларация-образец

Примерно заявление за участие

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Със Заповед № РД09- 1492/10.07.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (английски език)”  - 1 място в Българско средно училище "Д-р П. Берон" - гр. Прага, Чешка република.
обява

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Със Заповед № РД09- 14932/10.07.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (бъллгарски  език и литература)”  - 1 място в Българско средно училище "Хр. Ботев" - гр. Братислава, Словакия.
обява

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Със Заповед № РД09- 1319/11.06.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерството на образованието и науката.

Обявлението за конкурса е публикувано на интернет страницата на Министерството на образованието и науката раздел „Конкурси“, рубрика „Държавни служители, директори на училища и специализирани обслужващи звена“ на посочения линк:

https://www.mon.bg/bg/100124 Заповед № РД09- 1338/15.06.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявен конкурс за заемане на длъжността „директор” на Българското средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия

Декларация
 down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Конкурси
right-shadow