left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Конкурси


Заповед № РД09- 1660/26.06.2024 г. на министъра на образованието и науката за обявен конкурс в Българското средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за свободни места за 2024/2025 година:

1. за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (български език и литература)" - 1 място;

2. за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (математика  с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по информатика и информационни технологии)" - 1 място;

3. за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап(английски език) - 1 място;

4. за длъжността „учител, начален етап на основното образование (в група за целодневна организация на учебния ден) - 1 място.

Срокът за подаване на документи в Министерството на образованието и науката е 19.07.2024 г. включително, на адрес: София 1000, бул."Княз Дондуков" № 2А, Дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" (за контакти: тел: 02 92 17 428).  (публ. на 26.06.2024 г.)

 

Заповед № РД09 - 1659/26.06.2024 г. на министъра на образованието и науката за обявен конкурс в Българското средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка република за заемане на длъжността:

-  „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (български език и литература)" - 1 място;

-  „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (информатика и информационни технологии с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по математика)" - 1 място.

Срокът за подаване на документи в Министерството на образованието и науката е 19.07.2024 г. включително, на адрес: София 1000, бул."Княз Дондуков" № 2А, Дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" (за контакти: тел: 02 92 17 428).   (публ. на 26.06.2024 г.)
____________________________________________

П Р И К Л Ю Ч И Л И    К О Н К У Р С И
____________________________________________

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „директор” на училище на територията на област Търговище 
(публ. 16.02.2024 г.)

  

Писменият изпит за заемане на длъжността „директор“ на общински училища на територията на област Търговище ще се проведе на 27 февруари 2024 г., от 9:30 часа, в сградата на Първо основно училище „Христо Ботев“, град Търговище, ул. „Иван Вазов“ № 1, етаж 2, Актова зала.

Допуснатите кандидати трябва да се явят в сградата на Първо основно училище „Христо Ботев“, град Търговище не по-късно от 9:00 часа в деня на провеждане на писмения изпит. 

Кандидатите следва да носят документ за самоличност.


НЕВЯНА ЗАХАРИЕВА

Председател на комисията за

допускане на кандидатите до конкурс

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБЯВА за конкурс за заемане на длъжността „директор” на  училища на територията на област Търговище
  
(публ. 11.01.2024 г.)


СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища следва да познават  

Образец на заявление за участие в конкурс (Приложение №1 към чл.8, ал.1 от Наредба №16 от 01.07.2022 г.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

Окончателни резултати (публ. 12.01.2024 г.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Обява за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието (РУО) – Търговище

(публ. на 31.08.2023 г.)

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс (публ. 18.09.2023 г.)

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

Окончателни резултати
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Обява за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието (РУО) – Търговище

(публ. на 31.08.2023 г.)  

Конкурсната процедура за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Търговище, обявена със Заповед № РД 09-2027/25.08.2023 г., поради непостъпили заявления за участие в конкурсната процедура до обявения краен срок за подаване на документи, е прекратена. (публ. 15.09.2023 г.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Прекратяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на училища от област Търговище, обявен със Заповед № РД 06-124/05.07.2022 г.  (публ. на 24.08.2023 г.)


Прекратяване на конкурсната процедура за длъжността "директор" на 3 училища с непостъпили заявления на кандидати  (публ. на 09.08.2022 г.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. ОБЯВА за конкурс за заемане на длъжността „директор” на  училища на територията на област Търговище

на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат
 

 

 
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните училища трябва да познават и прилагат

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заповед № РД09- 1443/07.07.2023 г. на министъра на образованието и науката за обявен конкурс в Българското средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за свободни места за 2023/2024 година:

1. за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап(български език и литература) - 1 място;

2. за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации и география и икономика) - 1 място.

Срокът за подаване на документи в Министерството на образованието и науката е 19.07.2023 г. включително, на адрес: София 1000, бул."Княз Дондуков" № 2А, Дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" (за контакти: тел: 02 92 17 428).   (публ. на 07.07.2023 г.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заповед № РД09- 1261/23.06.2023 г. на министъра на образованието и науката за обявен конкурс в Българското средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за свободни места за 2023/2024 година:

1. за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (математика  с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по информатика и информационни технологии)" - 1 място;

2. за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап(английски език) - 1 място;

3. за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (физическо възпитание и спорт) - 1 място.

Срокът за подаване на документи в Министерството на образованието и науката е 19.07.2023 г. включително, на адрес: София 1000, бул."Княз Дондуков" № 2А, Дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" (за контакти: тел: 02 92 17 428).  (публ. на 23.06.2023 г.)


Заповед № РД09 - 1260/23.06.2023 г. на министъра на образованието и науката за обявен конкурс в Българското средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка република за заемане на длъжността:

-  „учител, начален етап на образованието” - 1 място;

-  „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (английски език)" - 1 място;

-  „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации)" - 1 място.

Срокът за подаване на документи в Министерството на образованието и науката е 19.07.2023 г. включително, на адрес: София 1000, бул."Княз Дондуков" № 2А, Дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" (за контакти: тел: 02 92 17 428).   (публ. на 23.06.2023 г.)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обява за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Търговище

(публ. на 02.05.2023 г.)
 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс (публ. 19.05.2023 г.)

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

Окончателни резултати (публ. 07.06.2023 г.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обява за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието (РУО) – Търговище
(публ. на 05.04.2023 г.)  

Със заповед № РД09-887/24.04.2023 г. конкурсната процедура за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Търговище е прекратена поради непостъпили заявления за участие в конкурсната процедура до обявения краен срок за подаване на документи. (публ. 25.04.2023 г.)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Заповед № РД09- 249/02.02.2023 г. на министъра на образованието и науката за обявен конкурс в Българското средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за заемане на длъжността  „главен счетоводител" - 1 място (публ. на сайта на МОН на 07.02.2023 г.)

 
Срокът за подаване на документи в Министерството на образованието и науката е 30 дни от публикуване на обявата включително, на адрес: София 1000, бул."Княз Дондуков" № 2А, Дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" (за контакти: тел: 02 92 17 428).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Срокът за подаване на документи в Министерството на образованието и науката е 27.01.2023 г. включително, на адрес: София 1000, бул."Княз Дондуков" № 2А, Дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" (за контакти: тел: 02 92 17 428).
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заповед на министъра на образованието и науката за обявяване на свободни места за учители в българските държавни училища в чужбина.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Конкурси
right-shadow