left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Проект АПСПО

Работна среща по проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ Работна среща по проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Териториалният екип за управление на проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ към РУО-Търговище взе участие в организираната от Екипа за организация и управление на проекта работна среща на 17 и 18 октомври 2022 г. в гр. Банско. На работната среща се обсъдиха изпълнението на проекта и предстоящите дейности, свързани с електронната система, финансирането и отчитането на проектните дейности.
2022-10-20 15:17:01

Разяснителни кампании за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование, недопускане на дискриминация и възпитание в толерантност. Разяснителни кампании за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование, недопускане на дискриминация и възпитание в толерантност.

В изпълнение на дейност 5 „Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация“ от проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, в градовете Търговище и Омуртаг съответно на 05 октомври и 07 октомври се проведоха разяснителни кампании за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование, недопускане на дискриминация и възпитание в толерантност. Програмата на всяка кампания е с времетраене 6 часа и се изпълнява съвместно с психолог и мотиватор от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, който е партньор по проекта.
2022-10-20 15:06:42

Допълнително обучение по български език - Дейност 1 Допълнително обучение по български език - Дейност 1

В детска градина „Осми март“ град Търговище стартира проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с бенефициент –Министерството на образованието и науката в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Основна цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвими групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.
2022-06-21 16:47:30

Обща логопедична подкрепа  в ДГ 2 Осми март Обща логопедична подкрепа в ДГ 2 Осми март

Дейности по обща логопедична подкрепа към проект BG05M20PO001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното възпитание“. Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.
2022-06-21 16:34:20

Обща психологическа подкрепа в ДГ 2 Осми март Обща психологическа подкрепа в ДГ 2 Осми март

През месец октомври 2019г. в детска градина „Осми март“ град Търговище стартира проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с бенефициент –Министерството на образованието и науката в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Основна цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвими групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.
2022-06-21 16:18:12

МОТИВАЦИОННИ КАМПАНИИ ПО ПРОЕКТ АПСПО В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ МОТИВАЦИОННИ КАМПАНИИ ПО ПРОЕКТ АПСПО В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

В изпълнение на дейност 4 „Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца
2021-10-11 15:22:29

 Във връзка с изпълнението на проект Във връзка с изпълнението на проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" на 29 и 30 март се проведоха две последователни работни срещи:

29 март: „Работна среща на екипа за управление на проект „АПСПО“ с ТЕ от РУО; 30 март: „Работна среща на екипа за управление на проект „АПСПО“ с ТЕ - директори и счетоводители в детските градини/училищата, участващи в изпълнението на проекта.
2021-03-31 10:37:35

 По проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ ДГ №7 „Снежанка“ - Търговище По проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ ДГ №7 „Снежанка“ - Търговище

провежда дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за ранна превенция на обучителни затруднения по български език на деца от уязвими групи
2021-03-10 13:06:46

Детските градини и училищата с подготвителни групи в област Търговище подновиха дейностите по проект АПСПО Детските градини и училищата с подготвителни групи в област Търговище подновиха дейностите по проект АПСПО


2020-06-24 16:14:52

Баба Марта във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг Баба Марта във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг


2020-03-05 10:12:00Страница: 1 от 2

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Проект АПСПО
right-shadow