left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

НПВУ - подаване на анонимни сигнали

Сигнали за нередности по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България
 
При управление на средствата от Европейския съюз РУО – Търговище предприема всички необходими мерки за защита на финансовите интереси на Съюза и гарантира, че предоставената помощ по проекти е в съответствие с приложимото законодателство на Съюза и националното законодателство и по-специално по отношение на предотвратяването, разкриването и коригирането на нередности, съмнения за измами, измами, корупция, двойно финансиране и конфликт на интереси.
 
Във връзка с ангажимента на крайните получатели съгласно сключените оперативни споразумения и договори за финансиране да събират, въвеждат и актуализират в информационната система за ПВУ информацията, посочена в чл. 22, ал. 2, б. „г“ от Регламент (ЕС) 2021/241, в случаите на чуждестранни дружества с цел проверка на данните за действителните собственици от съответното чуждестранно дружество е необходимо последното извлечение от националния регистър, в което са посочени действителните собственици на дружеството. В случаите на предстоящо сключване на договори с изпълнители крайните получатели могат да обвържат изпълнението на този ангажимент с представянето на документи от избрания за изпълнител и неговите подизпълнители преди сключването на договора.       
 
Понятията измами, корупция и конфликт на интереси се използват за описване на широк кръг от нарушения. Определения за престъпленията измама и корупция се съдържат в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателно правен ред, транспонирана в българското законодателство с Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания. 
 
Всяко лице има право да подава сигнали за нередности, съмнение за измама, измами, корупция, двойно финансиране и конфликт на интереси, възникнали във връзка с изпълнението на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.
Сигналите могат да бъдат подавани и анонимно.      
 
Сигналът за нередност трябва да съдържа възможно най-точна и най-подробна информация за нередностите (нарушенията), възникнали във връзка с изпълнението на конкретни проекти/ инвестиция, включително и придружаващи документи, ако разполагате с такива.

Общата уредба на подаването и разглеждането на сигнали се съдържа в глава 8 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). 
 
В чл. 108, ал. 2 от АПК се съдържа принципната защита на подателите на сигнали, а именно, че никой не може да бъде преследван затова, че е подал сигнал.
 
Администрирането на сигнали за нередности и сериозни нередности  е съобразено с разпоредбите на глава втора „Подаване на сигнали“, раздел 1 „Вътрешно подаване на сигнали“ от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.
 
Примери за установяване на нередности и приложени мерки за борба с измамите: файл
 
Формуляр за подаване на анонимен сигнал за нередности по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България: линк down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
НПВУ - подаване на анонимни сигнали
right-shadow